• Test HPV w CDP najlepszym rozwiązaniem

   

 •  Aparat BD Viper® gwarancją jakości

   

 • Lokalizacja naszego Laboratorium

 • Instrukcja badania i dalsze kroki

Regulamin zakupów

REGULAMIN TWORZENIA INDYWIDUALNYCH KONT INTERNETOWYCH PACJENTÓW ORAZ ZAWIERANIA UMÓW O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

§ 1

Definicje

Określenia użyte w regulaminie oznaczają:

1)      Badanie – świadczenie zdrowotne polegające na przeprowadzeniu badań patomorfologicznych, weryfikujących infekcję wirusa brodawczaka ludzkiego (HPV), realizowanych przez Centrum Diagnostyki, polegającego na analizie materiału pobranego uprzednio samodzielnie  przez Pacjenta i dostarczonego przez Pacjenta do Laboratorium,

2)      Centrum Diagnostyki – Centrum Diagnostyki Patomorfologicznej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Niska 3a lok. 41, 00-179 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000664320, NIP 525-270-13-25, REGON 366662068, 

3)      Hasło – indywidualne hasło dostępu do Serwisu utworzone przez Pacjenta,

4)      Konto Pacjenta – indywidualne konto Pacjenta utworzone w Serwisie, zabezpieczone hasłem nadanym przez Pacjenta, służące do składania Zamówień oraz pobierania wyniku Badania,

5)      Laboratorium – laboratorium własne Centrum Diagnostyki, w którym wykonywane są badania próbek, znajdujące się pod adresem: ul. Gustawa Morcinka 5/11, 01-496 Warszawa,

6)      Login -  adres poczty elektronicznej Pacjenta służący do zalogowania się do Serwisu,

7)      Pacjent – osoba fizyczna korzystająca ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez Centrum Diagnostyki,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

8)      Pobranie – samodzielne pobranie przez Pacjenta materiału do Badania, zgodnie z instrukcją pobrania materiału załączoną do Zestawu Pobraniowego,

9)      Regulamin – niniejszy Regulamin,

10)   Serwis – szyfrowany serwis internetowy pod adresem: sklep.patomorfologia.com, służący do składania Zamówień oraz pobierania wyniku Badania,

11)   Użytkownik – Pacjent korzystający z Serwisu po zalogowaniu się do Systemu za pomocą Loginu i Hasła,

12)   Zamówienie – oświadczenie woli Pacjenta, stanowiące ofertę zawarcia z Centrum Diagnostyki, drogą elektroniczną, za pośrednictwem Serwisu, umowy o świadczenie zdrowotne w postaci wykonania Badania.

13)   Zestaw Pobraniowy – przesyłka dostarczana przez Centrum Diagnostyki do Pacjenta, zawierająca: zestaw niezbędny do samodzielnego pobrania przez Pacjenta materiału do Badania, instrukcję pobrania materiału, oświadczenie o wyrażeniu zgody na badanie molekularne.

§ 2

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki udzielania świadczeń zdrowotnych przez Centrum Diagnostyki, a w szczególności warunki zawierania umów o świadczenie zdrowotne oraz zasady korzystania z Konta i Serwisu.
 2. Podstawą opracowania Regulaminu jest ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
 3. Regulamin jest dostępny w Serwisie w formie umożliwiającej jego odtwarzanie, zapisanie i wydrukowanie.

§ 3

Rodzaj i zakres świadczonych usług

 

 1. Za pośrednictwem Serwisu Centrum Diagnostyki umożliwia Pacjentowi zawarcie drogą elektroniczną umowy o udzielenie świadczenia zdrowotnego w postaci wykonania Badania.
 2. Centrum Diagnostyki jest uprawnione do wykonywania badań patomorfologicznych na podstawie uzyskanych zezwoleń. Centrum Diagnostyki jest wpisane do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą, dostępnego pod adresem: https://rpwdl.csioz.gov.pl/RPM/DetailsConfirm?Id=195749

 

§ 4

Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

 

 1. W celu prawidłowego i niezakłóconego korzystania na komputerze z Serwisu oraz Konta wymagane jest zainstalowanie aktualnej przeglądarki internetowej Mozilla Firefox w wersji 44.0 lub wyższej, bądź Google Chrome w wersji 46.0 lub wyższej oraz połączenie z Internetem.
 2. W przeglądarce internetowej wymagane jest włączenie obsługi JavaScript i umożliwienie zapisywania plików Cookies.
 3. W celu prawidłowego i niezakłóconego korzystania na telefonie komórkowym z Serwisu oraz Konta wymagane jest urządzenie z zainstalowanym systemem Android w wersji 4.0 lub wyższej lub systemem iOS w wersji 6.0 lub wyższej.
 4. Logowanie do Konta odbywa się połączeniem szyfrowanym z wykorzystaniem protokołu SSL.
 5. Centrum Diagnostyki nie ponosi odpowiedzialności za problemy bądź ograniczenia techniczne w sprzęcie komputerowym, z którego korzystał Użytkownik, a które uniemożliwiają bądź ograniczają Użytkownikowi korzystanie z Serwisu lub Konta.
 6. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, a także podejmowanie działań mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia w Serwisie.

 

§ 5

Polityka prywatności

 

 1. Poprzez wypełnienie formularza rejestracji w procesie utworzenia Konta w Serwisie i zaznaczenie pola „Akceptuję”, Pacjent wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, przez Centrum Diagnostyki, w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu i świadczonych na jego podstawie usług.
 2. Administratorem danych osobowych i medycznych Pacjenta jest ___________________________.
 3. Centrum Diagnostyki wykorzystuje pliki Cookies w celu gromadzenia informacji.
 4. Wszystkie dane podane przez Pacjenta w trakcie utworzenia Konta, składania Zamówienia oraz dane zawarte w wynikach badań nie będą ujawniane osobom trzecim, chyba że będzie to konieczne na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 5. Pacjent ma w każdej chwili prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich poprawiania, zmiany lub usunięcia.
 6. Centrum Diagnostyki szyfruje dane wykorzystywane w Serwisie za pomocą protokołu SSL.
 7. Centrum Diagnostyki nie ponosi odpowiedzialności za operacje dokonane przez osoby trzecie przy użyciu Loginu i Hasła dostępu Użytkownika.

 

§ 6

Utworzenie Konta

 1. Przed złożeniem pierwszego Zamówienia Pacjent jest zobowiązany utworzyć Konto w Serwisie.
 2. Utworzenie Konta w Serwisie wymaga podania przez Pacjenta następujących danych:
  1. imię i nazwisko,
  2. PESEL,
  3. adres e-mail,
  4. adres do doręczeń,
  5. numer kontaktowy – opcjonalnie,
  6. Hasło.
 3. Do utworzenia Konta konieczne jest złożenie oświadczenia o akceptacji treści Regulaminu.
 4. Po przeprowadzeniu procesu utworzenia Konta, na podany przez Pacjenta adres e-mail zostanie wysłany link aktywujący Konto.

 

§ 7

Zamówienie

 

 1. Użytkownik może składać Zamówienie za pośrednictwem Serwisu przez siedem dni w tygodniu, dwadzieścia cztery godziny na dobę.
 2. Zamówienie może zostać złożone wyłącznie przez zarejestrowanego Użytkownika.
 3. Złożenie Zamówienia stanowi ofertę zawarcia przez Pacjenta umowy o świadczenie usługi medycznej w postaci wykonania Badania.
 4. Niezwłocznie po złożeniu Zamówienia, nie później jednak niż w terminie dwóch dni roboczych od dnia złożenia Zamówienia Użytkownik otrzyma na adres e-mail informację o potwierdzeniu złożenia Zamówienia, której to informacji otrzymanie jest równoznaczne z zawarciem umowy o wykonanie Badania.

 

§ 8

Badanie

 

 1. Niezwłocznie po otrzymaniu przez Centrum Diagnostyki informacji o zaksięgowaniu wpłaty za Zamówienie, jednak nie później niż w terminie dwóch dni roboczych od dnia otrzymania tej informacji, Centrum Diagnostyki przesyła na adres Pacjenta Zestaw Pobraniowy.
 2. Przesyłka zawierająca Urządzenie zostanie nadana za pośrednictwem firmy kurierskiej. Przesyłka zawierająca Zestaw Pobraniowy zawierać będzie opłaconą etykietę zwrotną.
 3. Pobranie materiału do Badania i odesłanie go do Laboratorium powinno nastąpić w terminie jednego miesiąca od dnia otrzymania przez Pacjenta Zestawu Pobraniowego.
 4. Po pobraniu materiału do Badania, Pacjent odsyła materiał do Badania wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na Badanie do Laboratorium. Szczegółowa instrukcja Pobrania przez Pacjenta oraz instrukcja zapakowania zwrotnej przesyłki zostanie załączona do Zestawu Pobraniowego oraz jest dostępna w Serwisie.
 5. Po złożeniu Zamówienia i otrzymaniu od Centrum Diagnostyki Zestawu Pobraniowego, Pacjent może oddać materiał do Badania także bezpośrednio w Laboratorium.
 6. Zakup Badania i pobranie materiału do badania może nastąpić także bezpośrednio w Laboratorium.
 7. Centrum Diagnostyki nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowo pobrany materiał do Badań bądź nieprawidłowe opakowanie przesyłki zwrotnej do Laboratorium.

§ 9

Wynik Badania

 1. Czas oczekiwania na wynik badania wynosi nie dłużej niż dziesięć dni roboczych od dnia otrzymania przez Centrum Diagnostyki próbki do badań.
 2. Wynik Badania zostanie udostępniony Pacjentowi w formie elektronicznej i będzie dostępny dla Pacjenta po zalogowaniu się do Konta.
 3. Wynik badania zostanie udostępniony Pacjentowi w formie dokumentu PDF i zostanie opatrzony elektronicznym podpisem lekarza wykonującego badanie.

 

§ 10

Ceny

 

 1. Cena Badania wskazana w Serwisie jest ceną brutto.
 2. Cena Badania wskazana w Serwisie zawiera w sobie wszelkie koszty związane z wykonaniem Badania.
 3. Koszty przesyłki do Pacjenta oraz koszty przesyłki zwrotnej pokrywa Centrum Diagnostyki. Pacjent nie ponosi żadnych innych opłat niż Cena Badania.

 

§ 11

Płatności

 1. Płatność za badanie następuje za pomocą systemu PayU (płatność on-line). Wszelkie informacje na temat warunków płatności znajdują się pod adresem: https://www.payu.pl/regulaminy. Centrum Diagnostyki nie pobiera żadnych innych opłat czy prowizji z tytułu płatności.
 2. Po złożeniu Zamówienia Pacjent powinien dokonać zapłaty ceny Badania w terminie trzech dni od dnia złożenia Zamówienia. Zamówienie nieopłacone w powyższym terminie uważa się anulowane.

§ 12

Rozwiązanie umowy

 1. Pacjentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy o wykonanie Badania w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania informacji o potwierdzeniu Zamówienia.
 2. Celem wykonania prawa odstąpienia Pacjent przesyła jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od umowy o wykonanie Badania na adres e-mail: sprzedaz@patomorfologia.com.
 3. Warunkiem skuteczności odstąpienia od umowy o wykonanie Badania jest brak śladów otwarcia przesyłki zawierającej Zestaw Pobraniowy.

 

§ 13

Postępowanie reklamacyjne

 1. Pacjentowi przysługuje prawo złożenia reklamacji związanej ze świadczeniem usługi za pośrednictwem Serwisu.
 2. Reklamacje można zgłaszać:
  1. listownie, na adres: Centrum Diagnostyki Patomorfologicznej Sp. z o.o. Niekłańska 4/24 bud. H 03-924 Warszawa,
  2. za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: sprzedaz@patomorfologia.com
 3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 (czternastu dni). Pacjent zostanie poinformowany o wyniku postępowania reklamacyjnego przy zastosowaniu tej samej formy, w jakiej została złożona reklamacja.

§ 14

Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 2. Centrum Diagnostyki zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Każda zmiana Regulaminu zostanie zakomunikowana Pacjentowi.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl